Sortie du snippet Symfony "Anonymiser une adresse IP avec Symfony"