Technical blog of COil: Symfony, PHP, PEAR & webdev

Strangebuzz...?