The blog of COil: PHP, PEAR, symfony1, Symfony2 & iWeb2.0+

Strangebuzz...?